Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów, ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Praca polega na kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych, przeprowadzaniu ich regulacji i konserwacji oraz diagnozowaniu usterek, miedzy innymi za pomocą zebrania danych z wielu kontrolnych czujników elektronicznych i z pamięci komputera pokładowego pojazdu.

Informacja dodatkowe

Uczniowie szkoły branżowej kształcący się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych mają możliwość odbycia kursu i zdobycia prawa jazdy kat. B za symboliczną opłatą.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Sylwetka absolwenta

Kończąc szkołę w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych uczeń będzie potrafił:

  • sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych
  • wykonywać montaż i demontaż instalacji elektrycznych samochodów
  • przeprowadzać konserwacje i przeglądy okresowe wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych
  • lokalizować i usuwać uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych
  • uzyska prawo jazdy kat. B

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada pracownie właściwe dla danego kierunku kształcenia wyposażone w pomoce dydaktyczne. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w Powiatowym centrum Kształcenia Praktycznego i pracodawców.

          

Back to top