Od 26 października wszystkie zajęcia będą realizowane w sposób zdalny. Od tego dnia obowiązuje również regulamin prowadzenia kształcenia na odległość, który znajduj się poniżej.

ZASADY PRACY ZDALNEJ W PRZYPADKU CZASOWEGO OGRANICZENIA PRACY SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁAŃCUCIE

 1. Platformą do pracy zdalnej jest Microsoft Teams. 
 2. Wszystkie przedmioty będą realizowane w formie zdalnej  
 3. Praca zdalna może łączyć kształcenie z użyciem monitorów ekranowych lub bez ich użycia poprzez wskazanie materiałów i zadań do pracy własnej. 
 4. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji opublikowanym  
  w e-dzienniku i na stronie szkoły. 
 5. Czas trwania jednostki lekcyjnej prowadzonej zdalnie wynosi 30 minut. 
 6. Harmonogram lekcji zdalnych: 

  Lekcja 1. 8.00 - 8.30 

  Lekcja 2. 8.40 - 9.10 

  Lekcja 3. 9.20 - 9.50 

  Lekcja 4. 10.00 - 10.30 

  Lekcja 5. 10.40 - 11.10 

  Lekcja 6. 11.20 - 11.50 

  Lekcja 7. 12.00 - 12.30 

  Lekcja 8. 12.40 - 13.10 

  Lekcja 9. 13.20 - 13.50 

  Lekcja 10. 14.00 - 14.30 

  Lekcja 11. 14.40 - 15.10 

 7. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do używania w trakcie zajęć zdalnych komputera, laptopa lub w przypadku braku kamery innego urządzenia mobilnego – telefonu wyposażonego w kamerę i mikrofon. Przez cały czas trwania zajęć kamera i mikrofon muszą być uruchomione, chyba że nauczyciel wyrazi zgodę na ich wyłączenie.  
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci komunikacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami odbywać się będzie za pośrednictwem e-dziennika lub telefonicznie  
 9. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana na bieżąco w e-dzienniku. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach zgodnie ze Statutem Szkoły. Spóźnienie ponad 7 minut na lekcję zdalną będzie traktowane jako nieobecność. 
 10. Jeżeli uczeń zaloguje się na lekcję a dwukrotnie nie odpowiada na wezwanie nauczyciela jest to traktowane jako nieobecność na zajęciach.  Wszelkie problemy techniczne powodującej dłuższą niż 2 dniowa niepełną dyspozycję na zajęciach Rodzic zgłasza do wychowawcy a ten informuje pozostałych nauczycieli. Uczeń ma możliwość wcześniej zgłoszenia nauczycielowi na czacie właśnie zaistniałego problemu technicznego ze sprzętem typu mikrofon czy kamera. 
 11. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności są ujęte w PSO 
 12. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące w szczególności za: 
  • rozwiązywanie testów, quizów 
  • odpowiedź ustną 
  • zadania domowe 
  • wszelkie formy aktywności  
  • inne prace np. referaty, prezentacje, projekty 

  Zadania domowe do wykonania są umieszczane na platformie Teams 

  Nauczyciel zamieszczając zadania na platformie Teams określają czas i ostateczny termin ich wykonania. Odrobione zadania domowe uczeń powinien odesłać również poprzez platformę Teams. Jeżeli uczeń nie wykona zadania w terminie może otrzymać ocenę niedostateczną. 

 13. Uczeń może być nieklasyfikowany w przypadku nieobecności przekraczającej 50% zajęć z poszczególnych przedmiotów niezależnie od tego czy dotyczy to zajęć w szkole czy zdalnych 
 14. W czasie trwania lekcji on-line, obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń prowadzonej lekcji oraz biorących w niej udział nauczycieli oraz uczniów. 
 15. Biblioteka szkolna jest czynna codziennie. W poniedziałki w godzinach 10-16, w pozostałe dni w godzinach 8-14. 
 16. Pedagog szkolny pełni dyżur w szkole w: 
 • Poniedziałki w godzinach 12-16 
 • Środy w godzinach 8-12 
 • Piątki w godzinach 8-12 
 • We wtorki i czwartki jest dostępny dla uczniów poprzez kontakt za pośrednictwem  
  e-dziennika.