Od 30 listopada zmieniamy nieco plan zajęć zdalnych. Główny powód zmian to możliwość prowadzenia kształcenia praktycznego w formie stacjonarnej. Ponadto w planie lekcji zdalnych planujemy jedną dłuższą przerwę 20 minutową.
I tak kształcenie praktyczne w formie stacjonarnej będzie prowadzone:
-) w klasach 2TCP i 2TCG - zajęcia praktyczne w CKZ w poniedziałki - 2TCP - godz. 8.00, 2TCG - godz. 10.30
-) klasa 3TA - zajęcia z pracowni we wtorki grupa 1 w godz. 7.10-10.25, grupa 2 w godz. 8.50-12.15
-) klasa 4TA - zajęcia z pracowni w czwartki w godzinach 7.10 - 13.10
Zarówno klasa 3TA jak i 4TA mogą być jeszcze wewnętrznie dzielone na mniejsze grupy - to nauczyciele będą uczniów informować kto w jaki dzień ma przyjść fizycznie do szkoły. Zajęcia w szkole są realizowane jako lekcje 45 minutowe.
Plan lekcji na stronie szkolnej zostanie opublikowany dziś po południu

Od 26 października wszystkie zajęcia będą realizowane w sposób zdalny. Od tego dnia obowiązuje również regulamin prowadzenia kształcenia na odległość, który znajduj się poniżej.

ZASADY PRACY ZDALNEJ W PRZYPADKU CZASOWEGO OGRANICZENIA PRACY SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁAŃCUCIE

 1. Platformą do pracy zdalnej jest Microsoft Teams. 
 2. Wszystkie przedmioty będą realizowane w formie zdalnej  
 3. Praca zdalna może łączyć kształcenie z użyciem monitorów ekranowych lub bez ich użycia poprzez wskazanie materiałów i zadań do pracy własnej. 
 4. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji opublikowanym  
  w e-dzienniku i na stronie szkoły. 
 5. Czas trwania jednostki lekcyjnej prowadzonej zdalnie wynosi 30 minut. 
 6. Harmonogram lekcji zdalnych: 

  Lekcja 1. 8.00 - 8.30 

  Lekcja 2. 8.40 - 9.10 

  Lekcja 3. 9.20 - 9.50 

  Lekcja 4. 10.00 - 10.30 

  Lekcja 5. 10.40 - 11.10 

  Lekcja 6. 11.20 - 11.50 

  Lekcja 7. 12.00 - 12.30 

  Lekcja 8. 12.40 - 13.10 

  Lekcja 9. 13.20 - 13.50 

  Lekcja 10. 14.00 - 14.30 

  Lekcja 11. 14.40 - 15.10 

 7. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do używania w trakcie zajęć zdalnych komputera, laptopa lub w przypadku braku kamery innego urządzenia mobilnego – telefonu wyposażonego w kamerę i mikrofon. Przez cały czas trwania zajęć kamera i mikrofon muszą być uruchomione, chyba że nauczyciel wyrazi zgodę na ich wyłączenie.  
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci komunikacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami odbywać się będzie za pośrednictwem e-dziennika lub telefonicznie  
 9. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana na bieżąco w e-dzienniku. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach zgodnie ze Statutem Szkoły. Spóźnienie ponad 7 minut na lekcję zdalną będzie traktowane jako nieobecność. 
 10. Jeżeli uczeń zaloguje się na lekcję a dwukrotnie nie odpowiada na wezwanie nauczyciela jest to traktowane jako nieobecność na zajęciach.  Wszelkie problemy techniczne powodującej dłuższą niż 2 dniowa niepełną dyspozycję na zajęciach Rodzic zgłasza do wychowawcy a ten informuje pozostałych nauczycieli. Uczeń ma możliwość wcześniej zgłoszenia nauczycielowi na czacie właśnie zaistniałego problemu technicznego ze sprzętem typu mikrofon czy kamera. 
 11. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności są ujęte w PSO 
 12. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące w szczególności za: 
  • rozwiązywanie testów, quizów 
  • odpowiedź ustną 
  • zadania domowe 
  • wszelkie formy aktywności  
  • inne prace np. referaty, prezentacje, projekty 

  Zadania domowe do wykonania są umieszczane na platformie Teams 

  Nauczyciel zamieszczając zadania na platformie Teams określają czas i ostateczny termin ich wykonania. Odrobione zadania domowe uczeń powinien odesłać również poprzez platformę Teams. Jeżeli uczeń nie wykona zadania w terminie może otrzymać ocenę niedostateczną. 

 13. Uczeń może być nieklasyfikowany w przypadku nieobecności przekraczającej 50% zajęć z poszczególnych przedmiotów niezależnie od tego czy dotyczy to zajęć w szkole czy zdalnych 
 14. W czasie trwania lekcji on-line, obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń prowadzonej lekcji oraz biorących w niej udział nauczycieli oraz uczniów. 
 15. Biblioteka szkolna jest czynna codziennie. W poniedziałki w godzinach 10-16, w pozostałe dni w godzinach 8-14. 
 16. Pedagog szkolny pełni dyżur w szkole w: 
 • Poniedziałki w godzinach 12-16 
 • Środy w godzinach 8-12 
 • Piątki w godzinach 8-12 
 • We wtorki i czwartki jest dostępny dla uczniów poprzez kontakt za pośrednictwem  
  e-dziennika. 
KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie
 
1. Dzień 19 października (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
2. W związku z obowiązującymi nowymi zasadami bezpieczeństwa w całym kraju, od dnia 20 października 2020 r. do odwołania, nauka dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 Łańcucie odbywać się będzie w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 (m.in. aplikacji Teams) oraz dziennika elektronicznego. Uczniowie dzisiaj otrzymali loginy i hasła do platformy office oraz zostali poinformowani o sposobie logowania. Uczniowie dziś nieobecni mogą te loginy otrzymać od wychowawców klas pewnie w poniedziałek.
3. Lekcje odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji, przy zachowaniu poniższych zasad i nowego harmonogramu lekcji i przerw:
 
- lekcja z uczniami trwa 30 min, 
- harmonogram lekcji i przerw w czasie trwania nauki zdalnej
 
Lekcja 1. 8.00 - 8.30
Lekcja 2. 8.40 - 9.10
Lekcja 3. 9.20 - 9.50
Lekcja 4. 10.00 - 10.30
Lekcja 5. 10.40 - 11.10
Lekcja 6. 11.20 - 11.50
Lekcja 7. 12.00 - 12.30
Lekcja 8. 12.40 - 13.10
Lekcja 9. 13.20 - 13.50
Lekcja 10. 14.00 - 14.30
 
4. Od następnego tygodnia od 26 października zmianie pewnie ulegnie podział godzin gdyż część zajęć praktycznych dla uczniów technikum powinna odbywać się w pracowniach kształcenia zawodowego. O wszelkich zmianach będę Państwa informował w kolejnych wiadomościach.
 

W sobotę 3 października u jednego z nauczycieli potwierdzono pozytywny wynik w kierunku COVID-19. Ponieważ ostatni raz w szkole nauczyciel ten był obecny 24 września dochodzenie epidemiologiczne, które przeprowadził SANEPID nie wykazało konieczności kierowania kogokolwiek (poza tym nauczycielem) na kwarantannę ani spośród nauczycieli ani spośród uczniów.

Podkategorie

Back to top