Najważniejsze wytyczne dotyczące egzaminu maturalnego dla rodziców i uczniów:

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Nikt nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

- zdający

- osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu

- niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej i rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

- wychodzi do toalety

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Egzaminy maturalne – czerwiec 2020

 polski Poziom Podstawowy, g.9.00, 08.06.2020

Sala gimnastyczna- klasa 4 ta

Sala 12- klasa 3la oraz klasa 4 tb

Sala 5- absolwenci

polski Poziom Rozszerzony, g.14.00, 08.06.2020

Sala 5- klasa 3 la i klasa 4ta

Matematyka Poziom Podstawowy, g.9.00, 09.06.2020

Sala gimnastyczna- klasa 4 ta oraz „stara matura”

Sala 12- klasa 3 la oraz klasa 4 tb

Sala 5- absolwenci

angielski Poziom Podstawowy, g.9.00, 10.06.2020

Sala 5- klasa 4 ta od numeru z dziennika 12 do 25

Sala 12- klasa 3 la oraz klasa 4 tb

Sala 103- klasa 4 ta od numeru z dziennika 1 do 10 i 28 do 31

Sala 104- klasa 4 ta numery z dziennika 26 i 27 oraz absolwenci

Sala 108- „stara matura”

angielski Poziom Rozszerzony, g.14.00, 10.06.2020

Sala 5- klasa 4 ta od numeru z dziennika 16 do 31

Sala 12- klasa 4 ta od numeru z dziennika 1 do 15 oraz klasa 4 tb od numeru z dziennika 1 do 20

Sala 103- klasa 3 la oraz absolwenci

Matematyka Poziom Rozszerzony, g.9.00, 15.06.2020

Sala 103- klasa 4 tb od numeru z dziennika 1 do 13 oraz klasa 4 ta od numeru 4 do 8

Sala 104- klasa 4 ta od numeru z dziennika 10 do 25, klasa 3 la oraz absolwenci

Filozofia Poziom Rozszerzony, g.14.00, 15.06.2020

Sala 108- absolwent

Wiedza o społeczeństwie Poziom Rozszerzony, g.14.00, 16.06.2020

Sala 104- 2 absolwentów

Chemia Poziom Rozszerzony, g.9.00, 17.06.2020

Sala 210- klasa 3 la

Informatyka Poziom Rozszerzony, 17.06.2020

Sala 109

Geografia Poziom Rozszerzony, g.9.00, 19.06.2020

Sala 104- klasa 4 ta, 4 tb oraz absolwenci

Fizyka Poziom Rozszerzony, g.9.00, 24.06.2020

Sala 210 klasa 4 ta oraz 3 la

Historia Poziom Rozszerzony, g.14.00, 24.06.2020

Sala 104- klasa 4 tb – numer z dziennika 7 , klasa 3 la oraz absolwent

Od 1 czerwca możliwe są konsultacje z nauczycielami. Każdy nauczyciel ustalone ma godziny konsultacji, które widoczne są w planie lekcji zdalnych pod adresem http://zs2lancut.pl/plan_lekcji2/index.html. Konsultacje mogą odbywać się w grupach maksymalnie 10-ci osobowych po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu telefonicznym. Każdy uczeń przychodzący na konsultacje powinien miez zakryte usta i nos, posiadać własne przybory do pisania i mieć wypełnione i podpisane oświadczenie dostępne w procedurach bezpieczeństwa. Uczeń pełnoletni może podpisać sam, natomiast niepełnoletniemu uczniowi podpisują rodzice. Zgłoszenia na konsultacje na kolejny tydzień możliwe są w czwartek i piątek w godzinach od 8 do 14 

Procedury

       Szybko minęły lata wspólnej nauki. Wasza obecność w tej szkole przechodzi do historii. Za Wami kolejny okres w życiu, który był wypełniony  pracą, wzlotami i upadkami, radością i smutkiem. Mamy jednak nadzieję, że w Waszej pamięci pozostanie więcej przyjemnych wspomnień.

       Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy ukończyli szkołę. Pamiętamy o Tych, którzy byli najlepsi na konkursach, w sporcie i realizowali się na wielu innych płaszczyznach. Doceniamy Wasze sukcesy i zaangażowanie. Wspólnie tworzyliśmy historię tej szkoły.

       Rozpoczynacie  nowy, nieznany  rozdział życia. Idźcie przed siebie z odwagą,  przygotowani na nowe wyzwania. Życzymy Wam samych sukcesów i spełnienia marzeń. Powodzenia!

 

Dyrekcja, wychowawcy i grono pedagogiczne

Podkategorie