Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół nr 2 w Łańcucie w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021r.

  

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • zdający
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy  np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 5. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 8. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy również przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, członków zespołu nadzorującego, obserwatorów i innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjalistów z zakresu niepełnosprawności, nauczycieli wspomagających, egzaminatorów, w każdej sytuacji, w której w danym pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.
 9. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 10. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 11. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 12. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu

Terminy egzaminów zawodowych

 1. ETAP PISEMNY - 12 STYCZNIA 2021
   • EE.02 - godz.12.00
   • EE.08 - godz.10.00
   • EE.09 - godz.14.00
   • EE.21 - godz. 14.00
 2. ETAP PRAKTYCZNY
   • EE.02 - 12.02 godz. 8.00 numery z dziennika 2,3,4,5
   • EE.02 - 12.02 godz. 12.00 numery z dziennika 6,7,8,9
   • EE.02 - 12.02 godz. 16.00 numery z dziennika 12,13,14,15
   • EE.02 - 13.02 godz. 8.00 numery z dziennika 10,11,17,18
   • EE.02 - 13.02 godz. 12.00 numery z dziennika 19,20,21,22
  • EE.08 - 22.01 godz.12.30 numery z dziennika 5,6,7,8,9
  • EE.08 - 22.01 godz.17.00 numery z dziennika 10,11,12,13,14
  • EE.08 - 23.01 godz.8.00 numery z dziennika 1,2,3,4
  • EE.08 - 23.01 godz.12.30 numery z dziennika 15,16,17
   • EE.09 - 18.01 godz.8.00 numery z dziennika 1,2,3,4,6,8
   • EE.09 - 18.01 godz.12.00 numery z dziennika 10,11,12,13,14,15
   • EE.09 - 19.01 godz.8.00 numery z dziennika 16,17,18,19,20,21
   • EE.09 - 20.01 godz.8.00 numery z dziennika 22,23,24,25,26,27
  • EE.21 - 15.01 godz.8.00 numery z dziennika 1,2,3,4,5
  • EE.21 - 15.01 godz.12.00 numery z dziennika 6,7,8,9,10
  • EE.21 - 15.01 godz.16.00 numery z dziennika 26,27,28,29,30
  • EE.21 - 16.01 godz.8.00 numery z dziennika 11,12,13,14,15
  • EE.21 - 16.01 godz.12.00 numery z dziennika 21,22,23,24,25
  • EE.21 - 16.01 godz.16.00 numery z dziennika 16,17,18,19,20

Informujemy, że od września 2020 roku, istnieje możliwość posiadania przez ucznia mLegitymacji. Jest to elektroniczna wersja legitymacji papierowej, która po zainstalowaniu będzie wyświetlana w telefonie. Szczegóły znajduję się w zakładce DLA UCZNIA-RÓŻNE.

Od 30 listopada zmieniamy nieco plan zajęć zdalnych. Główny powód zmian to możliwość prowadzenia kształcenia praktycznego w formie stacjonarnej. Ponadto w planie lekcji zdalnych planujemy jedną dłuższą przerwę 20 minutową.
I tak kształcenie praktyczne w formie stacjonarnej będzie prowadzone:
-) w klasach 2TCP i 2TCG - zajęcia praktyczne w CKZ w poniedziałki - 2TCP - godz. 8.00, 2TCG - godz. 10.30
-) klasa 3TA - zajęcia z pracowni we wtorki grupa 1 w godz. 7.10-10.25, grupa 2 w godz. 8.50-12.15
-) klasa 4TA - zajęcia z pracowni w czwartki w godzinach 7.10 - 13.10
Zarówno klasa 3TA jak i 4TA mogą być jeszcze wewnętrznie dzielone na mniejsze grupy - to nauczyciele będą uczniów informować kto w jaki dzień ma przyjść fizycznie do szkoły. Zajęcia w szkole są realizowane jako lekcje 45 minutowe.
Plan lekcji na stronie szkolnej zostanie opublikowany dziś po południu

Od 26 października wszystkie zajęcia będą realizowane w sposób zdalny. Od tego dnia obowiązuje również regulamin prowadzenia kształcenia na odległość, który znajduj się poniżej.

ZASADY PRACY ZDALNEJ W PRZYPADKU CZASOWEGO OGRANICZENIA PRACY SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁAŃCUCIE

 1. Platformą do pracy zdalnej jest Microsoft Teams. 
 2. Wszystkie przedmioty będą realizowane w formie zdalnej  
 3. Praca zdalna może łączyć kształcenie z użyciem monitorów ekranowych lub bez ich użycia poprzez wskazanie materiałów i zadań do pracy własnej. 
 4. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji opublikowanym  
  w e-dzienniku i na stronie szkoły. 
 5. Czas trwania jednostki lekcyjnej prowadzonej zdalnie wynosi 30 minut. 
 6. Harmonogram lekcji zdalnych: 

  Lekcja 1. 8.00 - 8.30 

  Lekcja 2. 8.40 - 9.10 

  Lekcja 3. 9.20 - 9.50 

  Lekcja 4. 10.00 - 10.30 

  Lekcja 5. 10.40 - 11.10 

  Lekcja 6. 11.20 - 11.50 

  Lekcja 7. 12.00 - 12.30 

  Lekcja 8. 12.40 - 13.10 

  Lekcja 9. 13.20 - 13.50 

  Lekcja 10. 14.00 - 14.30 

  Lekcja 11. 14.40 - 15.10 

 7. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do używania w trakcie zajęć zdalnych komputera, laptopa lub w przypadku braku kamery innego urządzenia mobilnego – telefonu wyposażonego w kamerę i mikrofon. Przez cały czas trwania zajęć kamera i mikrofon muszą być uruchomione, chyba że nauczyciel wyrazi zgodę na ich wyłączenie.  
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci komunikacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami odbywać się będzie za pośrednictwem e-dziennika lub telefonicznie  
 9. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana na bieżąco w e-dzienniku. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach zgodnie ze Statutem Szkoły. Spóźnienie ponad 7 minut na lekcję zdalną będzie traktowane jako nieobecność. 
 10. Jeżeli uczeń zaloguje się na lekcję a dwukrotnie nie odpowiada na wezwanie nauczyciela jest to traktowane jako nieobecność na zajęciach.  Wszelkie problemy techniczne powodującej dłuższą niż 2 dniowa niepełną dyspozycję na zajęciach Rodzic zgłasza do wychowawcy a ten informuje pozostałych nauczycieli. Uczeń ma możliwość wcześniej zgłoszenia nauczycielowi na czacie właśnie zaistniałego problemu technicznego ze sprzętem typu mikrofon czy kamera. 
 11. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności są ujęte w PSO 
 12. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące w szczególności za: 
  • rozwiązywanie testów, quizów 
  • odpowiedź ustną 
  • zadania domowe 
  • wszelkie formy aktywności  
  • inne prace np. referaty, prezentacje, projekty 

  Zadania domowe do wykonania są umieszczane na platformie Teams 

  Nauczyciel zamieszczając zadania na platformie Teams określają czas i ostateczny termin ich wykonania. Odrobione zadania domowe uczeń powinien odesłać również poprzez platformę Teams. Jeżeli uczeń nie wykona zadania w terminie może otrzymać ocenę niedostateczną. 

 13. Uczeń może być nieklasyfikowany w przypadku nieobecności przekraczającej 50% zajęć z poszczególnych przedmiotów niezależnie od tego czy dotyczy to zajęć w szkole czy zdalnych 
 14. W czasie trwania lekcji on-line, obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń prowadzonej lekcji oraz biorących w niej udział nauczycieli oraz uczniów. 
 15. Biblioteka szkolna jest czynna codziennie. W poniedziałki w godzinach 10-16, w pozostałe dni w godzinach 8-14. 
 16. Pedagog szkolny pełni dyżur w szkole w: 
 • Poniedziałki w godzinach 12-16 
 • Środy w godzinach 8-12 
 • Piątki w godzinach 8-12 
 • We wtorki i czwartki jest dostępny dla uczniów poprzez kontakt za pośrednictwem  
  e-dziennika. 

Podkategorie