W 2021 roku maturzyści obowiązkowo przystępują do egzaminów pisemnych z języka polskiego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym oraz języka obcego na poziomie podstawowym.

Część ustna z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego jest nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

(Na podstawie: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zmiany%20w%20EM%20w%202021%20r..pdf)

Uczniowie klas maturalnych, którzy złożyli we wrześniu 2020 roku deklaracje maturalne, proszeni są o zgłoszenie się do szkoły celem skorygowania dokonanych w nich zapisów. We wspomnianym wrześniu każdy uczeń deklarował chęć przystąpienia do egzaminów w części ustnej oraz przynajmniej jednego egzaminu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym. Zgodnie z nowymi zasadami nie ma obowiązku przystępowania do ustnych egzaminów oraz egzaminu na rozszerzeniu.

Zmiany w deklaracjach można wprowadzać tylko osobiście w terminie do 08.02.2021 w sekretariacie szkoły, w godzinach 8-14.

Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół nr 2 w Łańcucie w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021r.

  

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • zdający
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy  np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 5. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 8. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy również przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, członków zespołu nadzorującego, obserwatorów i innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjalistów z zakresu niepełnosprawności, nauczycieli wspomagających, egzaminatorów, w każdej sytuacji, w której w danym pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.
 9. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 10. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 11. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 12. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu

Terminy egzaminów zawodowych

 1. ETAP PISEMNY - 12 STYCZNIA 2021
   • EE.02 - godz.12.00
   • EE.08 - godz.10.00
   • EE.09 - godz.14.00
   • EE.21 - godz. 14.00
 2. ETAP PRAKTYCZNY
   • EE.02 - 12.02 godz. 8.00 numery z dziennika 2,3,4,5
   • EE.02 - 12.02 godz. 12.00 numery z dziennika 6,7,8,9
   • EE.02 - 12.02 godz. 16.00 numery z dziennika 12,13,14,15
   • EE.02 - 13.02 godz. 8.00 numery z dziennika 10,11,17,18
   • EE.02 - 13.02 godz. 12.00 numery z dziennika 19,20,21,22
  • EE.08 - 22.01 godz.12.30 numery z dziennika 5,6,7,8,9
  • EE.08 - 22.01 godz.17.00 numery z dziennika 10,11,12,13,14
  • EE.08 - 23.01 godz.8.00 numery z dziennika 1,2,3,4
  • EE.08 - 23.01 godz.12.30 numery z dziennika 15,16,17
   • EE.09 - 18.01 godz.8.00 numery z dziennika 1,2,3,4,6,8
   • EE.09 - 18.01 godz.12.00 numery z dziennika 10,11,12,13,14,15
   • EE.09 - 19.01 godz.8.00 numery z dziennika 16,17,18,19,20,21
   • EE.09 - 20.01 godz.8.00 numery z dziennika 22,23,24,25,26,27
  • EE.21 - 15.01 godz.8.00 numery z dziennika 1,2,3,4,5
  • EE.21 - 15.01 godz.12.00 numery z dziennika 6,7,8,9,10
  • EE.21 - 15.01 godz.16.00 numery z dziennika 26,27,28,29,30
  • EE.21 - 16.01 godz.8.00 numery z dziennika 11,12,13,14,15
  • EE.21 - 16.01 godz.12.00 numery z dziennika 21,22,23,24,25
  • EE.21 - 16.01 godz.16.00 numery z dziennika 16,17,18,19,20

Informujemy, że od września 2020 roku, istnieje możliwość posiadania przez ucznia mLegitymacji. Jest to elektroniczna wersja legitymacji papierowej, która po zainstalowaniu będzie wyświetlana w telefonie. Szczegóły znajduję się w zakładce DLA UCZNIA-RÓŻNE.

Podkategorie