Zostały przygotowane ankiety dla uczniów (z wyłączeniem klas I) , rodziców (z wyłączeniem rodziców klas I) i nauczycieli naszej szkoły.
Ze względów epidemicznych prosimy wypełniać ankiety na swoich telefonach komórkowych. Wychowawców prosimy o przeprowadzenie ankiet wśród uczniów na godzinie wychowawczej 10.09.2020.


Bardzo prosimy nauczycieli i rodziców o wypełnienie ankiet do 15 września 2020.


Nauczyciele: https://ankiety.interaktywnie.com/ankieta/5f5286bc35f2d/
Rodzice: https://ankiety.interaktywnie.com/ankieta/5f5286f4b3314/

W bieżącym roku szkolnym szkoła nie będzie zawierać polisy na ubezpieczenie NNW uczniów, gdyż obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości. W związku z tym dla naszych uczniów firma Interrisk przygotowała możliwość zawarcia polisy on-line przez rodziców. W tym celu należy

1. Wejść na stronę https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2. Wpisac kod p448r

3. Wybrać interesujący wariant

4. Opłacić składkę

Przypominam, że uczniowie technikum, powinni mieć ubezpieczenie NNW z racji że będą mieć kształcenie praktyczne, praktyki zawodowe itp

Podobnie uczniowie klas mundurowych powinni mieć takie ubezpieczenie, gdyż wyjeżdżają na zajęcia poza szkołę.

 

Innym wariantem jest skorzystanie z oferty firmy SUPRA. Poniżej treść informacji dla rodziców.

Drodzy Rodzice,

 

Wzorem lat ubiegłych kancelaria Supra Brokers S.A. przeprowadziła z pełnomocnictwa Powiatu Łańcuckiego procedurę wyboru takiego zakładu ubezpieczeń, który zapewni Państwa dzieciom najlepszą możliwą do osiągniecia ofertę ubezpieczeniową. Ma ona zapewnić zarówno szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej jak i zagwarantować Państwu nieodpłatne wsparcie naszej kancelarii w przypadku likwidacji szkód oraz kwestii odwołań od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

 Poniżej przesyłamy link do naszej strony internetowej:

www.nnw24.pl

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Państwa opiekunem, Panem Dyrektorem Jakubem Stańko: 785 833 818

 

Z wyrazami szacunku

Supra Brokers S.A.

 

Procedury zapewniania bezpieczeństwa

w Zespole Szkół nr 2 w Łańcucie

w związku z wystąpieniem epidemii

 

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Zespole Szkół nr 2 w Łańcucie obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.

Organizacja pracy szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Zespole Szkół nr 2 w Łańcucie, zwanej dalej szkołą lub placówką, odpowiada Dyrektor szkoły, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00 przy czym:
  • Biblioteka szkolna pracuje w godzinach od 8.00 do 14.00 i nie jest dostępna dla osób spoza szkoły;
  • Zajęcia pozalekcyjne odbywają się do godziny 16.00
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej działa zgodnie z odrębnymi ustaleniami z Centrum Medycznym w Łańcucie
 4. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku zauważania ww. objawów chorobowych za zgodą rodziców/opiekunów lub pełnoletniego ucznia, dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje pielęgniarka/higienistka szkolna lub wyznaczony pracownik.
 5. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 6. Przebywając w budynku szkoły uczniowie oraz pracownicy zakrywają usta i nos w czasie przerw na korytarzach szkolnych, bibliotece czyli tzw przestrzeniach wspólnych
 7. Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych, bibliotece.
 8. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać w następujących miejscach: korytarz na parterze tuż przy wejściu do szkoły. Przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust. Informacja dotycząca miejsc, w których mogą przebywać osoby spoza szkoły zamieszczona jest na drzwiach wejściowych do szkoły.
 9. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły.
 10. Szkoła zapewnia:
  • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;
  • Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzach i w szatni przy Sali gimnastycznej, a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły pracowników do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;
  • Bezdotykowy termometr;
  • Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
  • Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  • Kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak maski, rękawiczki – są to odpady zmieszane.
 11. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
 • Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:
  1. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. Unikania skupisk ludzi,
  4. Unikania dotykania oczu, nosa i ust,
  5. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 • Dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 • Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym;
 • Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia (w szczególności kaszel, gorączka);
 • Unikać organizowania większych skupisk uczniów z różnych klas w jednym pomieszczeniu;
 • Poinformować dyrektora szkoły o z istotnych problemach zdrowotnych, które zaliczają go do grupy tzw. podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia koronawirusem, celem umożliwienia dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły. Pracownik zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi dokument, który może potwierdzić, że pracownik ma istotne problemy zdrowotne - do wglądu. Istotnymi problemami zdrowotnymi w tym przypadku są: cukrzyca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby płuc - astma, zaburzenia odporności;
 • Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki) do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w łazienkach na odpady zmieszane;
 • Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.
 1. Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:
 • Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć - objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u uczniów, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez uczniów i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 • Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów, w tym w miarę możliwości zapewniają uczniom możliwość korzystania ze szkolnego boiska lub z pobytu na świeżym powietrzu;
 • Edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły, tj. dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;
 • Wietrzą salę, po odbyciu zajęć a, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 • Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – także w czasie zajęć wychowania fizycznego;
 • Dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza teren szkoły i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19;
 1. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w szkole w związku z COVID-19, w tym godziny i zasady pracy biblioteki, gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Ten fakt odnotowuje w dzienniku lekcyjnym/e-dzienniku.

 

Przepisy końcowe

 1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.
 2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

Od 1 września 2020 zmienia się firma która zapewnia nam prowadzenie dziennika elektronicznego. Zatem dziennik firmy Progman który funkcjonował do tej pory przestaje działać. Prosimy nie pisać za pomocą tego dziennika żadnych wiadomości. Powoli będziemy informować uczniów i rodziców o tym w jaki sposób uzyskać dostęp do nowego dziennika firmy VULCAN. Konta rodzice i uczniowie będą zakładać sobie sami na podstawie adresu mailowego, który musi być zgodny z adresem wpisanym do sekretariatu szkoły w danych ucznia i rodzica. Prosimy rodziców o kontaktowanie się z wychowawcami klas celem podania aktualnych adresów mailowych.