Dnia  22.01.2021 w Zespole Szkół nr 2 odbył się szkolny konkurs z języka angielskiego ze znajomości środków językowych „Matura backblast – egzamin na petardzie :)”.

50 maturzystów zmagało się z 40. zadaniami, które były  powtórzeniem i utrwaleniem różnego typu zadań maturalnych oraz środków leksykalno gramatycznych z uwzględnieniem zmian zawartych w aneksie Matura 2021 w obrębie treści i poziomu biegłości językowej. 

Na zwycięskim podium stanęli:

I miejsce – Krzysztof Rachwał 4 Ta

II miejsce – Jakub Zając 3 La, Nowakowski Miłosz 4 Ta, Szylar Artur 4 Ta

III miejsce - Gabriela Korzystka 3 La , Marcin Woś 4 Tb

Wręczenie słodkich nagród zaplanowano po powrocie do szkoły. Gratulujemy wszystkim wyników i dziękujemy za udział.

Renata Chudzicka

 

Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół nr 2 w Łańcucie w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021r.

  

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • zdający
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy  np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 5. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 8. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy również przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, członków zespołu nadzorującego, obserwatorów i innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjalistów z zakresu niepełnosprawności, nauczycieli wspomagających, egzaminatorów, w każdej sytuacji, w której w danym pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.
 9. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 10. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 11. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 12. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu

Terminy egzaminów zawodowych

 1. ETAP PISEMNY - 12 STYCZNIA 2021
   • EE.02 - godz.12.00
   • EE.08 - godz.10.00
   • EE.09 - godz.14.00
   • EE.21 - godz. 14.00
 2. ETAP PRAKTYCZNY
   • EE.02 - 12.02 godz. 8.00 numery z dziennika 2,3,4,5
   • EE.02 - 12.02 godz. 12.00 numery z dziennika 6,7,8,9
   • EE.02 - 12.02 godz. 16.00 numery z dziennika 12,13,14,15
   • EE.02 - 13.02 godz. 8.00 numery z dziennika 10,11,17,18
   • EE.02 - 13.02 godz. 12.00 numery z dziennika 19,20,21,22
  • EE.08 - 22.01 godz.12.30 numery z dziennika 5,6,7,8,9
  • EE.08 - 22.01 godz.17.00 numery z dziennika 10,11,12,13,14
  • EE.08 - 23.01 godz.8.00 numery z dziennika 1,2,3,4
  • EE.08 - 23.01 godz.12.30 numery z dziennika 15,16,17
   • EE.09 - 18.01 godz.8.00 numery z dziennika 1,2,3,4,6,8
   • EE.09 - 18.01 godz.12.00 numery z dziennika 10,11,12,13,14,15
   • EE.09 - 19.01 godz.8.00 numery z dziennika 16,17,18,19,20,21
   • EE.09 - 20.01 godz.8.00 numery z dziennika 22,23,24,25,26,27
  • EE.21 - 15.01 godz.8.00 numery z dziennika 1,2,3,4,5
  • EE.21 - 15.01 godz.12.00 numery z dziennika 6,7,8,9,10
  • EE.21 - 15.01 godz.16.00 numery z dziennika 26,27,28,29,30
  • EE.21 - 16.01 godz.8.00 numery z dziennika 11,12,13,14,15
  • EE.21 - 16.01 godz.12.00 numery z dziennika 21,22,23,24,25
  • EE.21 - 16.01 godz.16.00 numery z dziennika 16,17,18,19,20

"Pasieka" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia przeprowadziła na terenie Powiatu Łańcuckiego Powiatowy konkursy z wiedzy prawnej. Z uwagi na wymogi sanitarno-epidemiologiczne spowodowane stanem pandemii oraz potrzebę zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla uczestników, konkurs został przeprowadzony w formie zdalnej. Konkurs został poprzedzony realizacją przez Fundację Pasieka serii warsztatów prawnych dla uczniów.

Udział w konkursie wzięły szkoły ponadpodstawowe z terenu Powiatu Łańcuckiego :

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie,
 • Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie - II Liceum Ogólnokształcące,
 • Zespół Szkół nr 2 Kochanowskiego w Łańcucie,
 • Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie.

 Laureatami Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zostali:

 1. Klaudia Balawender - Zespół Szkół nr 2 Kochanowskiego w Łańcucie,
 2. Martyna Walat - Zespół Szkół nr 2 Kochanowskiego w Łańcucie,
 3. Martyna Sobal - I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie.

Szczególnie warte podkreślenia jest to, że odbyło się 13 edycji tego konkursu w 13 powiatach województwa podkarpackiego i Klaudia jest jedyną uczestniczką, która uzyskała 50pkt na 50 mozliwych. Rewelacyjny wynik!!!

Serdecznie gratulujemy !!! Zwycięzcy dwóch pierwszych miejsc otrzymają nowoczesne elektroniczne opaski sportowe, zaś wszyscy uczestnicy materiały promocyjne Powiatu Łańcuckiego.

Konkurs został zrealizowany pod patronatem Starosty Łańcuckiego oraz patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Konkurs  jest sfinansowany ze środków otrzymanych od Powiatu Łańcuckiego.

Aby zapoznać się z działalnością Fundacji Pasieka - zapraszamy na stronę internetową www.fundacjapasieka.pl

Informujemy, że od września 2020 roku, istnieje możliwość posiadania przez ucznia mLegitymacji. Jest to elektroniczna wersja legitymacji papierowej, która po zainstalowaniu będzie wyświetlana w telefonie. Szczegóły znajduję się w zakładce DLA UCZNIA-RÓŻNE.