Od 30 listopada zmieniamy nieco plan zajęć zdalnych. Główny powód zmian to możliwość prowadzenia kształcenia praktycznego w formie stacjonarnej. Ponadto w planie lekcji zdalnych planujemy jedną dłuższą przerwę 20 minutową.
I tak kształcenie praktyczne w formie stacjonarnej będzie prowadzone:
-) w klasach 2TCP i 2TCG - zajęcia praktyczne w CKZ w poniedziałki - 2TCP - godz. 8.00, 2TCG - godz. 10.30
-) klasa 3TA - zajęcia z pracowni we wtorki grupa 1 w godz. 7.10-10.25, grupa 2 w godz. 8.50-12.15
-) klasa 4TA - zajęcia z pracowni w czwartki w godzinach 7.10 - 13.10
Zarówno klasa 3TA jak i 4TA mogą być jeszcze wewnętrznie dzielone na mniejsze grupy - to nauczyciele będą uczniów informować kto w jaki dzień ma przyjść fizycznie do szkoły. Zajęcia w szkole są realizowane jako lekcje 45 minutowe.
Plan lekcji na stronie szkolnej zostanie opublikowany dziś po południu

Karol Szlęk - uczeń naszej szkoły i zawodnik UKS "Akrobata" z Łańcuta zajął I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Akrobatyce Sportowej w kategorii dwójek mieszanych. Zawody odbyły się 24, 25 października w Zielonej Górze.

Karol - gratulujemy pasji i najlepszego wyniku!

Od 26 października wszystkie zajęcia będą realizowane w sposób zdalny. Od tego dnia obowiązuje również regulamin prowadzenia kształcenia na odległość, który znajduj się poniżej.

ZASADY PRACY ZDALNEJ W PRZYPADKU CZASOWEGO OGRANICZENIA PRACY SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁAŃCUCIE

 1. Platformą do pracy zdalnej jest Microsoft Teams. 
 2. Wszystkie przedmioty będą realizowane w formie zdalnej  
 3. Praca zdalna może łączyć kształcenie z użyciem monitorów ekranowych lub bez ich użycia poprzez wskazanie materiałów i zadań do pracy własnej. 
 4. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji opublikowanym  
  w e-dzienniku i na stronie szkoły. 
 5. Czas trwania jednostki lekcyjnej prowadzonej zdalnie wynosi 30 minut. 
 6. Harmonogram lekcji zdalnych: 

  Lekcja 1. 8.00 - 8.30 

  Lekcja 2. 8.40 - 9.10 

  Lekcja 3. 9.20 - 9.50 

  Lekcja 4. 10.00 - 10.30 

  Lekcja 5. 10.40 - 11.10 

  Lekcja 6. 11.20 - 11.50 

  Lekcja 7. 12.00 - 12.30 

  Lekcja 8. 12.40 - 13.10 

  Lekcja 9. 13.20 - 13.50 

  Lekcja 10. 14.00 - 14.30 

  Lekcja 11. 14.40 - 15.10 

 7. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do używania w trakcie zajęć zdalnych komputera, laptopa lub w przypadku braku kamery innego urządzenia mobilnego – telefonu wyposażonego w kamerę i mikrofon. Przez cały czas trwania zajęć kamera i mikrofon muszą być uruchomione, chyba że nauczyciel wyrazi zgodę na ich wyłączenie.  
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci komunikacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami odbywać się będzie za pośrednictwem e-dziennika lub telefonicznie  
 9. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana na bieżąco w e-dzienniku. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach zgodnie ze Statutem Szkoły. Spóźnienie ponad 7 minut na lekcję zdalną będzie traktowane jako nieobecność. 
 10. Jeżeli uczeń zaloguje się na lekcję a dwukrotnie nie odpowiada na wezwanie nauczyciela jest to traktowane jako nieobecność na zajęciach.  Wszelkie problemy techniczne powodującej dłuższą niż 2 dniowa niepełną dyspozycję na zajęciach Rodzic zgłasza do wychowawcy a ten informuje pozostałych nauczycieli. Uczeń ma możliwość wcześniej zgłoszenia nauczycielowi na czacie właśnie zaistniałego problemu technicznego ze sprzętem typu mikrofon czy kamera. 
 11. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności są ujęte w PSO 
 12. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące w szczególności za: 
  • rozwiązywanie testów, quizów 
  • odpowiedź ustną 
  • zadania domowe 
  • wszelkie formy aktywności  
  • inne prace np. referaty, prezentacje, projekty 

  Zadania domowe do wykonania są umieszczane na platformie Teams 

  Nauczyciel zamieszczając zadania na platformie Teams określają czas i ostateczny termin ich wykonania. Odrobione zadania domowe uczeń powinien odesłać również poprzez platformę Teams. Jeżeli uczeń nie wykona zadania w terminie może otrzymać ocenę niedostateczną. 

 13. Uczeń może być nieklasyfikowany w przypadku nieobecności przekraczającej 50% zajęć z poszczególnych przedmiotów niezależnie od tego czy dotyczy to zajęć w szkole czy zdalnych 
 14. W czasie trwania lekcji on-line, obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń prowadzonej lekcji oraz biorących w niej udział nauczycieli oraz uczniów. 
 15. Biblioteka szkolna jest czynna codziennie. W poniedziałki w godzinach 10-16, w pozostałe dni w godzinach 8-14. 
 16. Pedagog szkolny pełni dyżur w szkole w: 
 • Poniedziałki w godzinach 12-16 
 • Środy w godzinach 8-12 
 • Piątki w godzinach 8-12 
 • We wtorki i czwartki jest dostępny dla uczniów poprzez kontakt za pośrednictwem  
  e-dziennika. 
KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie
 
1. Dzień 19 października (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
2. W związku z obowiązującymi nowymi zasadami bezpieczeństwa w całym kraju, od dnia 20 października 2020 r. do odwołania, nauka dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 Łańcucie odbywać się będzie w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 (m.in. aplikacji Teams) oraz dziennika elektronicznego. Uczniowie dzisiaj otrzymali loginy i hasła do platformy office oraz zostali poinformowani o sposobie logowania. Uczniowie dziś nieobecni mogą te loginy otrzymać od wychowawców klas pewnie w poniedziałek.
3. Lekcje odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji, przy zachowaniu poniższych zasad i nowego harmonogramu lekcji i przerw:
 
- lekcja z uczniami trwa 30 min, 
- harmonogram lekcji i przerw w czasie trwania nauki zdalnej
 
Lekcja 1. 8.00 - 8.30
Lekcja 2. 8.40 - 9.10
Lekcja 3. 9.20 - 9.50
Lekcja 4. 10.00 - 10.30
Lekcja 5. 10.40 - 11.10
Lekcja 6. 11.20 - 11.50
Lekcja 7. 12.00 - 12.30
Lekcja 8. 12.40 - 13.10
Lekcja 9. 13.20 - 13.50
Lekcja 10. 14.00 - 14.30
 
4. Od następnego tygodnia od 26 października zmianie pewnie ulegnie podział godzin gdyż część zajęć praktycznych dla uczniów technikum powinna odbywać się w pracowniach kształcenia zawodowego. O wszelkich zmianach będę Państwa informował w kolejnych wiadomościach.