harmonogram

 Powiat Łańcucki zaprasza do udziału w projekcie

pn.„Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości”

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

  

Uczniowie, uczennice i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2

im.J. Kochanowskiego w Łańcucie,

kierunku technik mechanik lotniczy

  

Z przyjemnością informujemy, że Powiat Łańcucki z dniem 8 czerwca 2020 r. rozpocznie nabór uczestników/uczestniczek projektu pn. „Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Wartość projektu: 1 698 816,99 zł, w tym:

wysokość wkładu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny): 1 443 994,44 zł

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2019 r. – 30.09.2022 r.

 

Projekt realizowany jest przez Powiat Łańcucki w partnerstwie z firmą EME Aero Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 954, 36-002 i Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza (Ośrodkiem Kształcenia Lotniczego), al. Powstańców Warszawskich 12, 35-959 Rzeszów.

Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie i Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie w nowym kierunku technik mechanik lotniczy poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów w okresie do 30.09.2022 r.

 

Grupa docelowa, do której skierowany jest projekt:

 • Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut. Projekt obejmował będzie tylko nowo powstały w roku szkolnym 2019/2020 kierunek: technik mechanik lotniczy, łącznie 70 uczniów,
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51, w którym planowane jest kształcenie praktyczne nowego kierunku tj. technik mechanik lotniczy,
 • uczniów, kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie: w latach szkolnych 2019/2020 kl. I (2 oddziały), 2020/2021 kl. I i kl. II (2 oddziały), 2021/2022 kl. II i III (2 oddziały),
 • kadry pedagogicznej realizującej kształcenie zawodowe w nowo powstałym zawodzie tj. technik mechanik lotniczy, zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie - 5 os. i Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie - 8 os.,
 • otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły - pracodawców tj. firmy EME Aero Sp. z o.o. i Ośrodka Kształcenia Lotniczego - jednostki pozawydziałowej Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie (udział
  w weryfikacji programu nauczania kierunku nauczania: technik mechanik lotniczy).

 

Formy wsparcia dla uczniów/uczennic zrekrutowanych do projektu w roku szkolnym 2019/2020

1) 25 uczniów, po szkole gimnazjalnej, kształcących się w kl. I w zawodzie technik mechanik lotniczy w 4-letnim cyklu, zostanie objętych następującymi formami wsparcia tj.

 • staż zawodowy u partnera projektu (300 godzin),
 • kursy doskonalące: wózki widłowe, spawacz, rysunek techniczny, elektryczny SEP,
 • dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji społecznych,

2) 25 uczniów, po szkole podstawowej kształcących się w kl. I w zawodzie technik mechanik lotniczy w 5-letnim cyklu, zostanie objętych następującymi formami wsparcia tj.

 • staż zawodowy u partnera projektu (300 godzin),
 • kursy doskonalące: rysunek techniczny, elektryczny SEP,
 • dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji społecznych.

 

 Formy wsparcia dla nauczycieli zrekrutowanych do projektu w roku szkolnym 2019/2020

 

1) 13 nauczycieli, w tym: 5 os. z Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie i 8 os. z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie, kształcących uczniów w zawodzie technik mechanik lotniczy, zostanie objętych następującymi formami wsparcia tj.

 • staż zawodowy u partnera projektu (160 godzin),
 • studia podyplomowe z zakresu: mechaniki i awioniki lotniczej, budowy silników lotniczych,
 • szkolenie doskonalące z zakresu języka angielskiego branżowego.

 

Do udziału w projekcie zachęcamy zarówno chłopców, jak i dziewczęta oraz osoby z niepełnosprawnościami, spełniające warunki uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzona w Biurze projektu w  I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut, pokój nr 2, w godz. 7.00 - 15.00, tel. 17 225-69-99, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie: 08.06.2020 r. –  19.06.2020 r.

 

Jeśli jesteś zainteresowany/-a uczestnictwem w projekcie, zapoznaj się z  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika/uczestniczki do projektu jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie oraz  złożenie dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

  

Dokumenty do pobrania: (wydruk musi być w kolorze)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy do projektu.

Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 

Zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek projektu powierzanych do przetwarzania.

Oświadczenia uczestnika projektu.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

 

            Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020

Najważniejsze wytyczne dotyczące egzaminu maturalnego dla rodziców i uczniów:

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Nikt nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

- zdający

- osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu

- niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej i rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

- wychodzi do toalety

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Egzaminy maturalne – czerwiec 2020

 polski Poziom Podstawowy, g.9.00, 08.06.2020

Sala gimnastyczna- klasa 4 ta

Sala 12- klasa 3la oraz klasa 4 tb

Sala 5- absolwenci

polski Poziom Rozszerzony, g.14.00, 08.06.2020

Sala 5- klasa 3 la i klasa 4ta

Matematyka Poziom Podstawowy, g.9.00, 09.06.2020

Sala gimnastyczna- klasa 4 ta oraz „stara matura”

Sala 12- klasa 3 la oraz klasa 4 tb

Sala 5- absolwenci

angielski Poziom Podstawowy, g.9.00, 10.06.2020

Sala 5- klasa 4 ta od numeru z dziennika 12 do 25

Sala 12- klasa 3 la oraz klasa 4 tb

Sala 103- klasa 4 ta od numeru z dziennika 1 do 10 i 28 do 31

Sala 104- klasa 4 ta numery z dziennika 26 i 27 oraz absolwenci

Sala 108- „stara matura”

angielski Poziom Rozszerzony, g.14.00, 10.06.2020

Sala 5- klasa 4 ta od numeru z dziennika 16 do 31

Sala 12- klasa 4 ta od numeru z dziennika 1 do 15 oraz klasa 4 tb od numeru z dziennika 1 do 20

Sala 103- klasa 3 la oraz absolwenci

Matematyka Poziom Rozszerzony, g.9.00, 15.06.2020

Sala 103- klasa 4 tb od numeru z dziennika 1 do 13 oraz klasa 4 ta od numeru 4 do 8

Sala 104- klasa 4 ta od numeru z dziennika 10 do 25, klasa 3 la oraz absolwenci

Filozofia Poziom Rozszerzony, g.14.00, 15.06.2020

Sala 108- absolwent

Wiedza o społeczeństwie Poziom Rozszerzony, g.14.00, 16.06.2020

Sala 104- 2 absolwentów

Chemia Poziom Rozszerzony, g.9.00, 17.06.2020

Sala 210- klasa 3 la

Informatyka Poziom Rozszerzony, 17.06.2020

Sala 109

Geografia Poziom Rozszerzony, g.9.00, 19.06.2020

Sala 104- klasa 4 ta, 4 tb oraz absolwenci

Fizyka Poziom Rozszerzony, g.9.00, 24.06.2020

Sala 210 klasa 4 ta oraz 3 la

Historia Poziom Rozszerzony, g.14.00, 24.06.2020

Sala 104- klasa 4 tb – numer z dziennika 7 , klasa 3 la oraz absolwent

Od 1 czerwca możliwe są konsultacje z nauczycielami. Każdy nauczyciel ustalone ma godziny konsultacji, które widoczne są w planie lekcji zdalnych pod adresem http://zs2lancut.pl/plan_lekcji2/index.html. Konsultacje mogą odbywać się w grupach maksymalnie 10-ci osobowych po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu telefonicznym. Każdy uczeń przychodzący na konsultacje powinien miez zakryte usta i nos, posiadać własne przybory do pisania i mieć wypełnione i podpisane oświadczenie dostępne w procedurach bezpieczeństwa. Uczeń pełnoletni może podpisać sam, natomiast niepełnoletniemu uczniowi podpisują rodzice. Zgłoszenia na konsultacje na kolejny tydzień możliwe są w czwartek i piątek w godzinach od 8 do 14 

Procedury