Szybko minęły lata wspólnej nauki. Wasza obecność w tej szkole przechodzi do historii. Za Wami kolejny okres w życiu, który był wypełniony  pracą, wzlotami i upadkami, radością i smutkiem. Mamy jednak nadzieję, że w Waszej pamięci pozostanie więcej przyjemnych wspomnień.

       Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy ukończyli szkołę. Pamiętamy o Tych, którzy byli najlepsi na konkursach, w sporcie i realizowali się na wielu innych płaszczyznach. Doceniamy Wasze sukcesy i zaangażowanie. Wspólnie tworzyliśmy historię tej szkoły.

       Rozpoczynacie  nowy, nieznany  rozdział życia. Idźcie przed siebie z odwagą,  przygotowani na nowe wyzwania. Życzymy Wam samych sukcesów i spełnienia marzeń. Powodzenia!

 

Dyrekcja, wychowawcy i grono pedagogiczne

W dniu 24 kwietnia klasy maturalne kończą zajęcia dydaktyczno wychowawcze i uczniowie tych klas powinni otrzymać świadectwo ukończenia szkoły. Ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne wydawanie świadectw ukończenia szkoły przesuwamy na termin późniejszy. Jeżeli ktoś z absolwentów będzie potrzebował świadectwo wcześniej, to oczywiście może je otrzymać po rozliczeniu się ze szkołą (biblioteka, umundurowanie itp). Należy umówić się telefonicznie na dzień i godzinę odbioru i przy zachowaniu środków ochronnych (rękawiczki, maseczka) absolwentowi zostanie wydane świadectwo oraz pozostałe dokumenty (świadectwo z gimnazjaum, wyniki egzaminu gimnazjalnego itp)

Zarządzenie dyrektora szkoły

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje:

 1. Od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego prowadzi kształcenie na odległość.
 2. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania. Nauczyciele przedmiotowi przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 3. We wskazanym okresie głównym narzędziem do komunikacji na linii szkoła-rodzic-uczeń jest dziennik elektroniczny. Szkoła w realizacji kształcenia na odległość może wykorzystywać aplikację internetową w celu umożliwienia uczniom konsultacji z nauczycielami w czasie rzeczywistym on-line. Sugerowaną dla nauczycieli aplikacją do prowadzenie konsultacji w czasie rzeczywistym jest aplikacja ZOOM.
 4. Wykorzystanie aplikacji internetowej do kontaktu on-line dedykowane jest uczniom, którzy będą mieli pytania, wątpliwości związane z otrzymanymi od nauczyciela materiałami do realizacji podstawy programowej. W tym celu aby zapewnić dostęp każdemu uczniowi do konsultacji został opracowany grafik/plan zajęć zdalnych, który jest dostępny pod adresem zs2lancut.pl/plan_lekcji1
 5. Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu w tym nagrań video (na żywo) bądź przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.
 6. Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznacza część czasu pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami, udzielanie odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej transmisji video lub czatu oraz dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych.
 7. Nauczyciel może przesyłać uczniom opracowane przez siebie materiały które są niezbędne do realizacji zajęć z uczniami według podziału godzin. W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści: temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom (np. program prezentacyjny, edytor tekstu, quiz etc.) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych.
 8. Nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź zadania domowego, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, Messengera, Facebooka lub innego dostępnego sposobu komunikacji elektronicznej, do określonej godziny danego bądź kolejnego/ych dnia/i - uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych.
 9. Szkolny pedagog pełni dyżur dla uczniów i rodziców on-line w godzinach ustalonych w przesłanym do uczniów komunikacie
 10. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych:
  1. ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania domowe i przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie drogą on-line
  2. ocenianiu podlegać może również aktywność uczniów w czasie lekcji on-line
  3. formą sprawdzania wiedzy mogą być również testy wykonywane na platformach on-line
  4. ocenianiu podlegać mogą dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów