tiktokfacebookinstagram
dostępność
Informacje o rekrutacji na rok 2024/2025

2024/04/09

Informacje o rekrutacji na rok 2024/2025


Zasady naboru do ZS2 Łańcut 2024/2025

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 pkt, w tym:

a) punkty za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - maksymalnie 100 pkt.

b) punkty za oceny z:

- języka polskiego, języka obcego, matematyki i fizyki (wszystkie klasy technikum)

- geografii (w klasie mundurowej)

Przy obliczaniu sumy punktów za oceny z w/w przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyjmuje się zasady opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022r.

2. Aby zostać przyjętym do szkoły należy posiadać zachowanie wyższe niż naganne.

3. Dodatkowo w przypadku rekrutacji do szkół kończących się maturą - Liceum i Technikum - ilość punktów nie powinna być niższa niż 80.

rozporzadzenie MEiN.pdf
← Wróć do bloga
← Wróć do bloga